top of page

Happy Healthy Period Course

Public·8 members

Dunyaya Gelen Gunden Derd Qem Cekir


18 Xâk-i râhinden meni qaldıra bilmez saye tek, Qılsa gerdunâfitabın her şüâm bir kemend. Câm tut der, sâqi-i gülçöhre, zâhid, terk-i cam, Ey könül, fikr eyle gör kim, qansıdır tutmalı pend, Ey Fuzûlî sûret-i feqrin qebûl-i dustdur, Hiç dervişi senin tek görmedim sultan-pesend. Dünya, güneşin her ışığını bir kemend yapsa yolunun toprağında beni gölge gibi kaldırabilmez. Gül çehreli saki, kadeh tut der. Zahid ise kadehi terketmememi söyler. Ey gönül, düşün gör, hangisinin öğütünü tutmalı. Ey Fuzûlî, fakirliğin görünüşü dost kabulünde belli olur. Senin gibi sultana düşkün olan hiç derviş görmedim. XXX Penbe-i dağ-i cünun içre nihandır bedenim, Diri olduqça libâsım budur ölsem kefenim. Canı canan dilemiş, vermemek olma, ey dil! Ne niza eyleyelim, ol ne senindir, ne menim. Daş deler ahim oxu, şehd-i lebin şövqünden, Nola zenbur evine benzese beyt'ül-hezânım. Tövq,i zencîr-i cunun daire-i dövletdir, Ne reva kim, meni ondan çıxara ze'f-i tenim. Eşq sergeştesiyem, seyl-i sirişk içre yerim, Bir hübâbem ki, hevâden doludur pîrehenim. Bülbül-i qemzedeyem, bağ u baharim sensen, Dehen ü qedd ü ruxün, gönce vü serv ü semenim. Edemen terk Fuzûlî, ser-i kûyin yârın, Vetenimdir, vetenimdir, vetenimdir, vetenim. Vücudum aşk, delilik yarasının pamuklarıyla örtülüdür. Sağ oldukça giyeceğim, ölünce de kefenim budur. Ey gönül, canımı sevgili dilemiş, vermemek olmaz. Niçin tartışalım ki o ne senindir, ne de benim. Dudağının balının şevkiyle, aşkıyla ahımm oku taşı deler. Hüzünlü evim arı kovanına benzese ne olur; şaşılır mı? Delilik zincirinin ucundaki halka zenginlik çenberidir. Vücudumun zayıflığı onu boynumdan çıkarırsa bu reva mıdır, yakışır mı? Aşk sarhoşuyum. Yerim, gözyaşı seli içidir. Gömleğinin içi hava ile dolu bir su kabarcığıyım. (Heva; hava, arzu, istek, aşk anlamlarında kullanılmıştır). Bir kederli bülbülüm. Bahçem ve ilkbaharım sensin. Senin ağzın boyun ve yanağın benim bahçemde goncam, selvim ve yaseminimdir. Fuzûlî, sevgilinin bulunduğu yerleri bırakamam. (Orada eziyet görsem de) vatanımdır, vatanımdır, vatanımdır, vatanım. XXXI Perîşân xelq-i âlem ah u efğan etdigimdendir, Perîşân olduğum, xelqi perişan etdigimdendir. Dil-i zârimde derd-i eşq gün günden füzun olmaq, Yeten bîderde tedbîr ile derman etdigimdendir. Gözüm kim bağrımın qanm töker perkâle perkâle Dem-â-dem arzû-yı le'l-i canan etdigimdendir. Dünyadaki herkesin perişanlığı, ah çekip haykırıp inlediğimdendir. Benim perişanlığım ise halkı böyle perişan ettiğimdendir. Zayıf, mecalsiz gönlümde aşk derdimin günden güne artması, gelen her dertsizin derdine derman bulmamdandır. Sürekli sevgilinin karmızı renkli dudağının arzusuyla gözüm, ciğerimin kanını parça parça döker.
Dunyaya Gelen Gunden Derd Qem Cekir

041b061a72


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
bottom of page